Leveringsvoorwaarden 

Algemene voorwaarden Swinth B.V.

Definities:

  • Diensten: de door Swinth te leveren en geleverde diensten op basis van een Overeenkomst;
  • Opdrachtgever: ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die Swinth opdracht geeft tot in deze Algemene Voorwaarden genoemde Diensten;
  • Overeenkomst: de overeenkomst als gesloten tussen Swinth en Opdrachtgever;
  • Swinth: Swinth B.V., zijnde degene die deze Algemene Voorwaarden hanteert en Overeenkomsten afsluit;

 

Artikel 1 Toepasselijkheid voorwaarden, totstandkoming en inhoud overeenkomsten

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte van Swinth en op iedere Overeenkomst (in welke vorm dan ook) tussen Swinth en Opdrachtgever. Deze Algemene Voorwaarden zullen ook van toepassing zijn op vervolgovereenkomsten en aanvullende overeenkomsten.

1.2 De onderhavige voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met Swinth voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.3 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk afgewezen en uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk zou zijn overeengekomen met Opdrachtgever.

1.4 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch overeengekomen tussen Swinth en Opdrachtgever.

1.5 Swinth behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Opdrachtgever zal van zo’n wijziging uiterlijk dertig dagen voor inwerkingtreding op de hoogte worden gebracht.

1.6 Een Overeenkomst tussen Swinth en Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat Swinth de getekende offerte retour heeft ontvangen van Opdrachtgever danwel op het moment dat Swinth de aanvaarding van een order of opdracht van Opdrachtgever schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd danwel een andersoortige Overeenkomst door Swinth en Opdrachtgever is getekend of (elektronisch) bevestigd; de omvang en inhoud van de Overeenkomst is zoals deze volgt uit de schriftelijke of elektronische vastlegging c.q. de schriftelijke of elektronische bevestiging door Swinth.

1.7 Een eventuele wijziging en/of gedeeltelijke annulering of algehele annulering van een order of opdracht of Overeenkomst, door of op verzoek van Opdrachtgever, kan alleen plaatsvinden met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Swinth en op voorwaarde dat de reeds door Swinth verrichte werkzaamheden geheel door Opdrachtgever worden vergoed; in geval van wijziging en/of gedeeltelijke annulering op verzoek van Opdrachtgever is Swinth gerechtigd om de daaraan verbonden (extra) kosten aan Opdrachtgever door te berekenen en de levertijd opnieuw vast te stellen.


Artikel 2 Offertes

2.1 Offertes zijn geheel vrijblijvend en worden schriftelijk of elektronisch uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden.

2.2 Een offerte wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien deze niet binnen één maand is aanvaard.

2.3 Ontwerpen, tekeningen, technische omschrijvingen en berekeningen en dergelijke, die door Swinth of in opdracht van Swinth vervaardigd zijn, blijven eigendom van Swinth (of diens opdrachtnemer). Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend, dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door Swinth gedaan verzoek franco aan hem te worden teruggezonden.

2.4 Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is Swinth gerechtigd de kosten (waaronder nadrukkelijk begrepen ontwerp-, reken- en tekenvergoeding) die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek hij de offerte uitbracht in rekening te brengen, indien hij zulks voor het uitbrengen van de offerte heeft bedongen.


Artikel 3 Verplichtingen Opdrachtgever

3.1 Opdrachtgever is verplicht om alle bescheiden en gegevens die Swinth nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst tijdig en volledig in de door Swinth gewenste vorm ter beschikking te stellen.

3.2 Opdrachtgever staat in voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Swinth ter beschikking gestelde gegevens. Swinth is niet verplicht tot zelfstandige controle daarvan, ook niet indien de gegevens van derden afkomstig zijn.

3.3 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Swinth onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.

3.4 Indien vooraf tussen partijen overeengekomen, dient Opdrachtgever er voor zorg te dragen dat Swinth wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Swinth noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Hieronder wordt onder meer begrepen het gebruik van computer-, telefoon- en faxfaciliteiten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontroleprocedures.

3.5 Tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit zal Opdrachtgever het door Swinth noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten teneinde Swinth in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de Overeenkomst en/of de overige gemaakte afspraken per brief of e-mail. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.

3.6 De uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever.


Artikel 4 Uitvoering Overeenkomst

4.1 Swinth verplicht zich de werkzaamheden uit te voeren volgens de grondbeginselen van een deugdelijke beroepsuitoefening. De inspanningen van Swinth kunnen geen garantie bieden voor het bereiken van een tastbaar of gewenst resultaat en het niet-slagen van een project kan geen basis zijn voor het stellen van een schadeclaim.

4.2 Swinth kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de Overeenkomst strekt, indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. Indien Swinth echter uit hoofde van zijn (wettelijke) zorgplicht gehouden is om meerwerk te verrichten, is hij gerechtigd dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien Opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.

4.3 Swinth bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd.

4.4 Swinth heeft het recht om -na overleg met Opdrachtgever- de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden en de kosten daarvan bij honorarium in rekening te brengen bij Opdrachtgever (zie ook artikel 5). Bij de selectie van derden zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Indien Swinth bij de uitvoering van een opdracht gebruik maakt van de hulp van derden, is Swinth voor hun gedragingen (danwel eventuele tekortkomingen) niet aansprakelijk, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Swinth.

4.5 Swinth is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hem uit hoofde van de verkregen opdracht wordt toevertrouwd.

4.6 Opdrachtgever wordt geacht Swinth stilzwijgend volmacht verstrekt te hebben om namens hem activiteiten te verrichten die betrekking hebben op hetgeen in de Overeenkomst is omschreven. Dit laat onverlet de verplichting van Opdrachtgever tot het verstrekken van benodigde eventueel schriftelijke volmachten.

4.7 In het geval Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is of informatie aan Swinth ter beschikking moet stellen, gaat de termijn waarbinnen Swinth de werkzaamheden afgerond dient te hebben, niet eerder in dan nadat betaling is ontvangen respectievelijk de informatie volledig aan Swinth ter beschikking is gesteld.

4.8 Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen wordt uitgevoerd, kan Swinth het verlenen van de diensten die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk of per e-mail heeft goedgekeurd.

4.9 Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan Opdrachtgever na voltooiing van één of meerdere fasen de opdracht terugnemen. Deze terugname dient schriftelijk te geschieden en alsdan zal Opdrachtgever aan Swinth diens vergoeding zijn verschuldigd tot en met de fase waarna terugname van de opdracht heeft plaatsgevonden.

4.10 Met betrekking tot alle in de Overeenkomst vermelde werkzaamheden treedt Swinth waar relevant op als bewerker van persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Zeggenschap en verantwoordelijkheid ten aanzien van bedoelde gegevens blijven berusten bij Opdrachtgever. Swinth zal zich bij zijn werkzaamheden richten naar de aanwijzingen van Opdrachtgever.

 

Artikel 5 Honorarium

5.1 Het honorarium wordt vastgelegd in de Overeenkomst.

5.2 Swinth is bevoegd wijzigingen in inkoopprijzen, arbeidslonen, huur, valutakoerswijzigingen en andere relevante kosten door te berekenen.

5.3 Swinth is bevoegd om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst; de kosten hiervan zullen aan Opdrachtgever worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

5.4 Wijzigingen in een opdracht afkomstig van Opdrachtgever of veroorzaakt of noodzakelijk geworden door wijziging van omstandigheden waardoor de oorspronkelijke Overeenkomst niet (volledig) gehandhaafd kan blijven, worden als zijnde meerwerk uitgevoerd en doorberekend, dit binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid.


Artikel 6 Termijnen

6.1 Enkele overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn doet Swinth nog niet in verzuim zijn. Pas indien aan Swinth een nadere en redelijke termijn is gesteld en hij om hem toe te rekenen redenen niet binnen die nadere termijn levert, zal van verzuim sprake kunnen zijn.


Artikel 7 Verplichtingen WWFT

7.1 Ingevolge ondermeer de Wet betreffende de voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) is Swinth verplicht de identiteit van Opdrachtgever te controleren en bepaalde ongebruikelijke transacties te melden aan de autoriteiten. Opdrachtgever is zich bewust van deze verplichting en geeft hiervoor, voor zover nodig, toestemming.


Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Behalve indien en voor zover uit bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid anders mocht voortvloeien, is Swinth niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook en aan welk goed of persoon dan ook.

8.2 Eventuele aansprakelijkheid van Swinth is te allen tijde beperkt tot direct veroorzaakte schade en is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Swinth wordt vergoed; zonodig verstrekt Swinth op verzoek van Opdrachtgever informatie over tot welk bedrag Swinth verzekerd is. Indien Swinth ter zake geen aansprakelijkheidsverzekering heeft is eventuele aansprakelijkheid van Swinth te allen tijde beperkt tot het voor de desbetreffende zaak of in het desbetreffende geval gefactureerde netto factuurbedrag.

8.3 Ten aanzien van goederen of diensten welke Swinth van een derde heeft betrokken zullen de op de desbetreffende transactie toepasselijke (contracts- en/of garantie)bepalingen ook gelden jegens Opdrachtgever, indien en voor zover Swinth zich daarop beroept.

8.4 Opdrachtgever vrijwaart Swinth voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Swinth schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Swinth toerekenbaar is.


Artikel 9 Reclames

9.1 Onverminderd het in artikel 8 van deze voorwaarden bepaalde, zullen eventuele reclames (ook ten aanzien van facturen) slechts in behandeling kunnen worden genomen indien deze binnen acht dagen na de levering/prestatie (in welke vorm dan ook) in schriftelijke vorm gemotiveerd/gespecificeerd door Swinth zijn ontvangen.

9.2 Het indienen van een reclame ontslaat Opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichtingen tegenover Swinth. Ingevolge artikel 11 van deze voorwaarden is verrekening uitgesloten.


Artikel 10 Recht van retentie

10.1 Indien Swinth goederen of gegevens (al dan niet door Swinth vervaardigd of samen- gesteld) van de opdrachtgever onder zich heeft, waaronder ook uitdrukkelijk begrepen een (in aanbouw zijnde) onroerende zaak, is Swinth gerechtigd die goederen en/of gegevens onder zich te houden totdat alle kosten die Swinth gemaakt heeft ter uitvoering van de opdrachten van diezelfde opdrachtgever, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op anderen goederen/gegevens van de opdrachtgever, geheel door opdrachtgever zijn voldaan, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft Swinth ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.


Artikel 11 Betalingen

11.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn te geschieden via overschrijving per bank.

11.2 De op de bank- en giroafschriften van Swinth aangegeven valutadag waarop een betaling is ontvangen geldt als de dag waarop de betaling is geschied.

11.3 Iedere betaling van Opdrachtgever strekt in de eerste plaats ter voldoening van de door hem verschuldigde rente en van de aan Swinth verschuldigde incassokosten en administratiekosten, en vervolgens ter voldoening van de openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom, derhalve te beginnen met de oudste openstaande vordering.

11.4 Verrekening en opschorting door Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk uitgesloten. De facturen van Swinth moeten zonder beroep of opschorting en/of verrekening door Opdrachtgever tijdig worden voldaan.

11.5 In geval van niet-betaling of niet tijdige betaling of van beëindiging van de overeenkomst is elke vordering welke Swinth op Opdrachtgever heeft ineens en dadelijk opeisbaar. Voorts is Swinth alsdan gerechtigd de nakoming van al zijn verplichtingen uit hoofde van tussen partijen bestaande Overeenkomsten op te schorten.

11.6 Swinth kan van Opdrachtgever verlangen dat deze een naar oordeel van Swinth genoegzame zekerheid voor betaling stelt danwel (deels) bij vooruitbetaling betaalt. Wordt de zekerheidsstelling of vooruitbetaling niet binnen de door Swinth gestelde redelijke termijn gesteld c.q. ontvangen, dan is Swinth gerechtigd de nakoming van al zijn verplichtingen uit hoofde van tussen partijen bestaande Overeenkomsten op te schorten en (na aanmaning) de betreffende Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

11.7 Indien Opdrachtgever enige betaling verschuldigd blijft, is Swinth bevoegd tot verrekening van deze openstaande vordering(en) met elke vordering van Opdrachtgever op Swinth en met, bijvoorbeeld nog/achteraf aan Opdrachtgever uit te betalen korting.


Artikel 12 Verzuim en de gevolgen daarvan

12.1 Opdrachtgever, niet zijnde een consument in de zin van de Wet incassokosten consumenten, zal in gebreke zijn door het enkele verloop van de termijn binnen welke een betaling of de voldoening aan een andere verplichting had dienen te geschieden, zonder dat daarvoor een nadere aanmaning, sommatie of ingebrekestelling zal zijn vereist.

12.2 Indien een door Opdrachtgever aan Swinth verschuldigde betaling niet tijdig geschiedt zal Opdrachtgever met ingang van de dag waarop de betalingstermijn is verstreken aan Swinth automatisch de wettelijke vertragingsrente (bij niet-handelstransacties) of de handelsrente (bij handelstransacties) conform de Nederlandse wetgeving verschuldigd worden.

12.3 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten inclusief de kosten van door Swinth te maken kosten voor rechtsbijstand en juridisch advies, komen voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden ten aanzien van niet-consumenten begroot op 15% van het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag inclusief de daarover verschuldigde rente, onverminderd het recht van Swinth om vergoeding door Opdrachtgever van de werkelijk gemaakte incassokosten te vorderen indien deze meer mochten bedragen dan genoemde 15%. Ten aanzien van consumenten in de zin van de Wet incassokosten consumenten wordt conform art. 6:96 BW gehandeld en worden incassokosten conform de op dat wetsartikel gebaseerde staffel incassokosten in rekening gebracht.


Artikel 13 Duur Overeenkomst en opzegging

13.1 Een Overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesproken periode.

13.2 Indien de Overeenkomst voor onbepaalde tijd wordt afgesproken geldt een wederzijds in acht te nemen opzegtermijn van zes maanden. Wanneer een van de partijen de opdracht wenst te beëindigen dan dient dit, met inachtneming van voornoemde, per aangetekende brief aan de andere partij te worden meegedeeld.

13.3 Opdrachtgever is gehouden de werkzaamheden, de Overeenkomst betreffende, uitsluitend en alleen door/via Swinth te laten verrichten, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald.


Artikel 14 Einde overeenkomst

14.1 In geval van verzuim van Opdrachtgever zal Swinth gerechtigd zijn de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen c.q. te ontbinden onverminderd het recht van Swinth tot het vorderen van schadevergoeding, tot het gebruik maken van de rechten voortvloeiend uit eigendomsvoorbehoud, en tot het nemen van overige (rechts)maatregelen, en onverminderd het recht van Swinth om in plaats van de Overeenkomst op te zeggen nakoming (al dan niet met schadevergoeding) te vorderen.

14.2 Swinth zal de Overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang kunnen opzeggen indien: a. Opdrachtgever in staat van faillissement verklaard wordt, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, of Opdrachtgever (voorlopige of definitieve) surséance van betaling verleend wordt of beslag op het gehele vermogen van Opdrachtgever of een gedeelte daarvan wordt gelegd; b. Opdrachtgever, indien deze een natuurlijke persoon is, overlijdt, onder curatele wordt gesteld, op hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, danwel goederen van Opdrachtgever onder bewind worden gesteld; c. als Opdrachtgever een rechtspersoon is, indien: de liquidatie van Opdrachtgever wordt aangevangen, dan wel een vordering tot ontbinding van Opdrachtgever wordt ingesteld of een ontbindingsbesluit ten aanzien van Opdrachtgever wordt of is genomen.

14.3 Indien een Overeenkomst ingevolge de bepalingen van dit artikel wordt opgezegd of ontbonden zullen de bedragen die Opdrachtgever op het ogenblik van opzegging of ontbinding aan Swinth verschuldigd is ten volle verschuldigd blijven en zal Opdrachtgever ten aanzien van deze bedragen de rente en kosten verschuldigd zijn volgens de bepalingen van deze voorwaarden, onverminderd het recht van Swinth tot het vorderen van schadevergoeding en de overige aan Swinth toekomende rechten.

14.4 De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.


Artikel 15 Internetgebruik en IE-rechten

15.1 Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en Swinth op verzoek van één van hen door middel van elektronische maiI met elkaar kunnen communiceren. Zowel Swinth als Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging en virus. Opdrachtgever en Swinth stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische mail. Zowel Opdrachtgever als Swinth zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door Opdrachtgever of Swinth ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.

15.2 Opdrachtgever vrijwaart Swinth voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

15.3 Onverminderd het verder in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt Swinth zich de rechten en bevoegdheden voor die Swinth toekomen op grond van de Auteurswet. Ontwerpen, modellen, methodieken en dergelijke die ontwikkeld worden door Swinth voor de uitvoering van de Overeenkomst, zijn en blijven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, eigendom van Swinth. Opdrachtgever mag deze alleen publiceren of op andere wijze openbaar maken na verkregen schriftelijke toestemming van Swinth.

15.4 Alle door Swinth verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen en dergelijke ten behoeve van Opdrachtgever gemaakte stukken, zijn te gebruiken door Opdrachtgever binnen diens organisatie en/of voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, en mogen door Opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie van Opdrachtgever worden vermenigvuldigd.

15.5 Swinth behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 16 Vervaltermijn

Voor zover in de Overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Swinth in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Swinth kan aanwenden.


Artikel 17 Afstand van recht

Het niet direct afdwingen van enig recht of bevoegdheid van Swinth zal de rechten en bevoegdheden van Swinth onder de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Overeenkomst, of deze Algemene Voorwaarden zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan.


Artikel 18 Wervingsverbod

Geen der partijen mag tijdens de uitvoering van de Overeenkomst en binnen één jaar na beëindiging van de Overeenkomst medewerkers die vanuit de wederpartij betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst in dienst nemen of met deze medewerkers over indiensttreding onderhandelen dan in overleg met de wederpartij.


Artikel 19 Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten, leveringen en dienstverleningen gedaan of uitgebracht, aangegaan, verricht of uitgevoerd door of namens Swinth, is het Nederlands Recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitsluiting van toepasselijkheid van het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag).


Artikel 20 Geschillenbeslechting

Alle geschillen, waaronder mede begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met een Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn of de uitvoering daarvan en welke niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen worden beslecht door de relatief bevoegde rechter van de Rechtbank Middelburg als rechter in eerste aanleg, met dien verstande dat indien een bepaalde rechter dwingendrechtelijk als competente rechter is aangewezen, het geschil zal worden beslecht door de aldus aangewezen rechter als rechter in eerste aanleg.


Artikel 21 Geldigheid voorwaarden en tegenstrijdigheden voorwaarden

21.1 In geval enige bepaling van deze voorwaarden geheel of ten dele niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze voorwaarden.

21.2 Indien een bepaling van deze voorwaarden niet geldig mocht zijn, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmede of waarin zij wel geldig is.

21.3 In het geval deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst en/of overige gemaakte afspraken per brief, fax of e-mail onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de Overeenkomst en/of overige gemaakte afspraken per brief, fax of e-mail opgenomen voorwaarden.